BESTEMMELSER FOR FØRSTEHJÆLPSMÆRKET


1. GENERELT


Førstehjælpsmærket kan erhverves i guld, sølv og bronze. For erhvervelse af guldmærket kræves gennemførelse af prøven med minimum 95 point, for erhvervelse af sølvmærket kræves gennemførelse af prøven med minimum 90 point og for erhvervelse af bronzemærket kræves gennemførelse af prøven med minimum 80 point.


Prøven er "BESTÅET", såfremt minimum 67 point opnås.


2. DISCIPLINER


2.1. Førstehjælpsmærkeprøven omfatter:


2.1.1. En skriftlig prøve med 20 spørgsmål, der fordeles med 4 spørgsmål på hvert af følgende 5 emneområder:

• Stands ulykken.

• Livreddende førstehjælp.

• Tilkald hjælp, almindelig førstehjælp og psykisk førstehjælp.

• Småskader og sygdomme.

• Kort om mennesket - Anatomi og fysiologi.


2.1.2. En praktisk prøve bestående af 4 handleprøver fordelt på 4 handlestationer.

Hver handleprøve skal indeholde "førstehjælpens 4 hovedpunkter". De 4 handleprøver fordeles med 2 handleprøver i hvert af følgende 2 emneområder:

• Nedsat eller manglende vejrtrækning.

• Nedsat eller manglende blodcirkulation.


Herunder skal følgende 3 opgaver indgå:

• Vurdering og prioritering af flere tilskadekomne eller flere skader på samme person.

• Nødflytning.

• Basal HLR (hjertemassage og kunstigt åndedræt).


3. GENNEMFØRELSE


3.1. Den skriftlige prøve.


3.1.1. Hvert af de 20 spørgsmål skal indeholde en kort beskrivelse af en problemstilling samt fire svarmuligheder, hvoraf kun én er rigtig. Besvarelse udføres ved afkrydsning.


3.1.2. Tid til prøven er 20 minutter.


3.1.3. Den skriftlige prøve skal afvikles under sådanne vilkår, at der er sikkerhed for, at besvarelsen sker selvstændigt.


3.1.4. Pointberegning.

Der gives 1 point for hvert rigtigt svar. Der kan således maksimalt opnås 20 point i den skriftlige prøve.


3.2. Den praktiske prøve.


3.2.1. Generelt.

Prøvetageren skal ved hver handlestation, efter en kort instruktion, vurdere situationen, beslutte hvordan handleprøven skal løses samt løse handleprøven.


3.2.2. Den enkelte handleprøve skal være konstrueret således, at den kan løses inden for 7 minutter.


3.2.3. Hver handleprøve skal indeholde mindst 10 enkelthandlinger/håndgreb, som prøvetageren skal udføre i en korrekt rækkefølge.


3.2.4. Handleprøvernes enkelthandlinger/håndgreb skal være beskrevet samt anført med løbenummer i den rækkefølge, hvori de skal udføres.

Såfremt der indgår enkelthandlinger af afgørende betydning, jf. pkt. 3.2.9., skal dette særligt fremhæves.


3.2.5. Afvikling.

Før start skal prøvetagerne samlet orienteres om den praktiske afvikling af prøven.

Ved hver handlestation sættes hver enkelt prøvetager ind i situationen, ved at handlestationens kontrollant læser instruktionen for handleprøven højt, hvorefter prøvetageren går i gang med at løse handleprøven.


3.2.6. De 4 handleprøver skal afvikles på en sådan måde, at prøvetagerne ikke før og under prøven kan indhente oplysninger om de enkelte handleprøver. Således må kontakt med øvrige prøvetagere, der har gennemført en eller flere af handleprøverne, ikke være mulig.


3.2.7. Prøven skal afvikles i et miljø, som svarer til det miljø eleven færdes i til daglig.


3.2.8. Bedømmelse og pointgivning.

Prøvetagerens præstation bedømmes ved hver handlestation af en kontrollant der iagttager, hvorvidt de udførte handlinger er rigtige eller forkerte. Når de 7 minutter er gået, standses prøvetageren, og der gives point. For ikke udførte handlinger gives 0 point.


3.2.9. Der gives maksimalt 20 point i hver af de 4 handleprøver. Der kan således opnås 80 point i den praktiske prøve.

For hver korrekt udført handling, der er udført i korrekt rækkefølge, gives der et nærmere fastsat antal point, idet hver handling pointmæssigt er vægtet efter handlingens betydning.

Såfremt handlingen ikke er udført, udført forkert eller udført rigtigt, men på et forkert trin i rækkefølgen, gives 0 point.

Endvidere er enkelte handlinger af så afgørende betydning for den tilskadekomnes mulighed for at overleve, at forkert eller manglende udførelse af denne handling, ikke alene giver 0 point, men også medfører, at der gives 0 point for efterfølgende handlinger.


4. SÆRLIGE BESTEMMELSER


4.1. Henholdsvis den skriftlige og den praktiske prøve skal afvikles med maksimalt en uge i mellem prøverne.


4.2. Førstehjælpsmærkeprøven udarbejdes, tilrettelægges og gennemføres ved den uddannende enheds eller skoles foranstaltning.


Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) udarbejder eksempelvise førstehjælpsmærkeprøver, som kan rekvireres ved UMAK/FSU.


4.3. Førstehjælpsmærkeprøver skal, før afholdelse, godkendes af en læge jævnfør nærværende bestemmelse, såfremt en af FSU udarbejdet førstehjælpsmærkeprøve ikke anvendes.


4.4. Efter endt afvikling af førstehjælpsmærkeprøven skal faglærer FØHJ indberette resultaterne til uddannende enhed/skole og foranstalte udstedelse af uddannelsesbeviser og udlevering af førstehjælpsmærker til kvalificerede prøvetagere.


4.5. Bestået førstehjælpsmærkeprøve og erhvervet førstehjælpsmærke skal indføres som en kvalifikation/dekoration på prøvetagerens stamkort i arrangementsstyring, DeMars.


4.6. Prøvelederen.


4.6.1. Forudsætninger.


Prøvelederen skal være faglærer i førstehjælp og have gennemført og bestået FSU 160, Fagkursus Førstehjælp.


På FSU 160 gennemføres førstehjælpsinstruktøreksamen under medvirken af en censor fra Dansk Førstehjælpsråd (DFR). Alle der består eksamen, får udstedt merit- og kompetencegivende uddannelsesbevis og bliver registreret som godkendt førstehjælpsinstruktør ved FSU og DFR.


4.6.2. Kompetence.


FSU 160 uddannelsesbeviset giver kompetence til at:


• Virke som førstehjælpsinstruktør, herunder instruktør i basal genoplivning/HLR samt brug af hjertestarter (AED).

• Udarbejde, tilrettelægge og som prøveleder at gennemføre førstehjælpsmærkeprøve.

• Udstede DFR uddannelsesbeviser der giver civil merit til personel, som har bestået førstehjælpsuddannelsen, herunder førstehjælpsmærkeprøven.


4.6.3. Gyldighedsperiode.


FSU 160 uddannelsesbevisets gyldighed bortfalder med udgangen af det tredje kalenderår.


For at bibeholde kompetencen skal førstehjælpsinstruktøren, på eget initiativ, tilmelde sig FSU 161, Fagkursus Førstehjælp, Vedligeholdelseskursus, inden kompetenceperiodens udløb. Hvis gyldighedsperioden overskrides bortfalder kompetencen automatisk og FSU 160, Fagkursus Førstehjælp, skal gennemføres og bestås på ny, hvis kompetencen skal generhverves.


I forbindelse med udsendelse i international tjeneste og i ekstraordinære situationer, som f.eks. længerevarende sygdom eller graviditet, kan der søges om forlængelse af gyldighedsperiode. Ansøgningen sendes til FSU.


4.7. Kontrollanter.


Kontrollanter ved den praktisk prøve skal som minimum have bestået førstehjælpsmærkeprøven med tilfredsstillende resultat (minimum 67 point).


5. FØRSTEHJÆLPSMÆRKER OG UDDANNELSESBEVISER


5.1. Lagernumre på førstehjælpsmærker.

•Førstehjælpsmærke, Guld: 8455-22-230-XXXX

•Førstehjælpsmærke, Sølv: 8455-22-230-XXXX

•Førstehjælpsmærke, Bronze: 8455-22-230-XXXX


5.2. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesbeviser.

Uddannelsesbeviser rekvireres ved UMAK/FSU. Vedligeholdelsesuddannelse i førstehjælp dokumenteres på bagsiden af uddannelsesbeviserne.

Førstehjælp

Førstehjælp