NROF-marsjen


NROF-marsjen – virtuelt


NROF-marsjenble innstiftet i 2021, og er et arrangement som kan gjennomføres på to forskjellige måter.


  1. Marsjen kan gjennomføres som en individuell virtuell marsj i løpet av juni administrert av NROFs sekretariat.
  2. Marsjen kan gjennomføres som en marsj over minimum to påfølgende dager arrangert av en av NROFs avdelinger. NROF-marsjens formål er å stimulere marsjinteressen blant NROFs medlemmer, og andre interesserte.


Gjennomføring av virtuell marsj:


Tid
Virtuell NROF-marsj gjennomføres individuelt i løpet av juni måned, og registreres digitalt.


Sted
Marsjen gjennomføres lokalt.


Lengder

Det er mulig å delta i to klasser:

  1. 60 km
  2. 100 km

Det er ikke noe krav til at marsjen må gjennomføres påfølgende dager, men i begge klasser er det et krav at minst en av etappene skal være minimum 20 km og ingen av etappene skal være under 10 km. Det er ingen krav til løypen ut over distanse.


Antrekk

Marsjen gjennomføres i sivilt fritidsantrekk.


Registrering

Etter fullført marsj sendes registrering pr e-post nrof som inneholder: Navn, mobil, e-post og hvilken distanse som er gjennomført. (60 km eller 100 km).

Deltakelse er i utgangspunktet gratis og fritt for alle å delta på. Deltakere som ønsker bevis for gjennomført marsj, kan få kjøpt NROF-marsjmedalje. Påfølgende år vil det være mulig å kjøpe tilleggsmerke som festes på medaljebåndet. Tilleggsmerket er utformet i samme valør som medaljen, med rød bakgrunnsemalje og med tall som viser antall gjennomføringer. Ønske om marsjmedalje opplyser du om i e-posten hvor du registrerer fullført marsj.


Resultater

Etter at registrering er mottatt fra den enkelte deltaker, vil denne registreres og føres opp individuelt på oversikten. Etter marsjen vil det legges ut en enkel alfabetisk oversikt over de som har gjennomført i de ulike klassene på NROFs nettsider.

Det er i utgangspunktet ikke noe krav til GPS-registrering eller tilsvarende, men NROF setter pris på at de som har mulighet for å registrere løype/distanse sender inn en skjermdump av dette, gjerne sammen med bilde fra aktiviteten.Gjennomføring av marsjarrangement i regi av NROFs avdelinger:


Lengder

Marsjen gjennomføres over minimum to påfølgende dager hvorav en av dagene kombineres med det militære marsjmerket for de som ønsker det og gjeldende krav oppfylles.

Den andre dagen/øvrige dager står avdelingene fritt til å bestemme lengde på marsjen, men den bør som et minimum være 10 km.


Antrekk

Marsjen kan gjennomføres i sivilt fritidsantrekk eller i militær uniform. Velges militært antrekk skal dette være reglementert under hele marsjen.


Utrustning

Dersom marsjen gjennomføres som Det militære marsjmerke, skal Forsvarets bestemmelser for antrekk, utrustning og gjennomføring følges.


Løype

Løypa skal legges på gode stier og veier, fortrinnsvis grusvei. Det bør være km-angivelse for minst hver 5. km. Væskeposter/matstasjoner, kontrollposter og førstehjelpsstasjoner settes ut hvor det anses nødvendig.


Registrering

Etter fullført marsj sender arrangør resultater som inneholder: Navn, Mobiltlf.nr, e-post-adresse til nrof.

De som tilfredsstiller merkekravet skal få tildelt en attestasjon (resultatliste), hvor stadig tjenestegjørende skal underrette sin avdeling, mens ikke stadig tjenestegjørende skal underrette forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS).


Startkontingent

Startkontingent avhenger av deltakelsens omfang og beregnes ut fra selvkostprinsipp av hver enkelt arrangør. Startkontingent skal dekke utgift til medalje.


Premiering

NROF-marsjen gir tellende poeng til NROF-kruset i henhold til gjeldende statutter for tildeling av NROF-krus.


Virtuell marsj:

Deltakere som ønsker bevis for gjennomført, kan få kjøpt NROF-marsjmedalje. Påfølgende år vil det være mulig å kjøpe tilleggsmerke som festes på medaljebåndet. Tilleggsmerket er utformet i samme valør som medaljen, med rød bakgrunnsemalje og med tall som viser antall gjennomføringer. Pris på medalje og tilleggsmerke kunngjøres ifm annonsering og vil bli tilgjengelig for kjøp etter registrert og godkjent gjennomføring. Ønske om medalje/merke oppgis ifm. registrering av gjennomført marsj i tråd med retningslinjer i annonsering.


Marsjarrangement i regi av NROF avdeling:

Fullført begge dager: Tildeling av NROF-marsjmedalje med diplom ved målgang.

Påfølgende år tildeles tilleggsmerke som viser antall år gjennomført som festes på medaljebåndet. For de som oppnår kravet til Det militære marsjmerket, tildeles det militære marsjmerke med diplom i tillegg.

NROF marsjmedalje

NROF-marsjmedalje

NROF Marsjen

NROF-marsjmedalje

Forside af medaljen