Denmark

Decorations & Medals


Cirkulære om tildeling af Forsvarets Medalje for International Tjeneste

(godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 11. juni 2011)


§ 1. Forsvarets Medalje for International Tjeneste tildeles militært og civilt personel forsvaret, der har ydet en fortjent international indsats.


Stk. 2. Medaljen kan tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der har ydet en særlig fortjent international indsats.


Stk. 3. Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen.


§ 2. Medaljen præges i sølv og bærer på aversen statsvåbenets tre kronede løver ledsaget af ni hjerter udfyldende hele aversens flade. På reversen indgraveres sted og årstal indskrevet i en krans af egeløv.


Stk. 2. Til medaljen hører et rødt krydsbånd med varierende antal smalle eller brede hvide striber, der fastsættes i forbindelse med beslutningen om udsendelse af personel til interna-tional tjeneste. Medaljens krydsbånd placeres på venstre side af brystet i overensstemmelse med det til enhver tid gældende reglement for bæring af dekorationer.


Stk. 3. Ved gentagen tildeling forholdes således, at 2. gang påhæftes medaljens krydsbånd et 2-tal i arabertal, 3. gang påhæftes medaljens krydsbånd et 3-tal i arabertal og så fremdeles. På medaljens rand indgraveres sted og årstal.


§ 3. Medaljen tildeles som personlig ejendom.


§ 4. I øvrigt fastsættes de nærmere forhold af Forsvarskommandoen.


§ 5. Nærværende bestemmelse træder i kraft den 1/1 2010 og gælder for den indsats, der er ydet efter dette tidspunkt.


Forsvarsministeriet, den 1. juli 2010

Forsvarets Medalje for International Tjeneste - Afghanistan

Forsvarets Medalje for International Tjeneste - Afghanistan

Cirkulære om tildeling af Medalje for International Tjeneste 1948-2009

(godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 4. maj 2015)


§ 1. Medalje for International Tjeneste 1948-2009 tildeles danske militære og civile personer, der har ydet en fortjenstfuld international indsats for Danmark i perioden 1948-2009.


Stk. 2. Medaljen kan tillige tildeles udlændinge, som har ydet en særlig fortjenstfuld international indsats for Danmark i samme periode.


Stk. 3. Tidligere udsendte, jf. stk. 1 og 2, tildeles én medalje for deres samlede indsats i perioden.


Stk. 4. For tidligere udsendte for Forsvarsministeriets ressort foretages tildeling af medaljen af forsvarschefen, som tillige udformer det til medaljen hørende patent.


§ 2. Medaljen præges i forsølvet messing og bærer på aversen statsvåbenets tre kronede løver ledsaget af ni hjerter udfyldende hele aversens flade. På reversen indgraveres ”Udsendt for Danmark 1948-2009” indskrevet i en krans af egeløv.


Stk. 2. Til medaljen hører et rødt krydsbånd med tre brede hvide striber. Medaljens krydsbånd placeres på venstre side af brystet i overensstemmelse med det til enhver tid gældende reglement for bæring af dekorationer.


§ 3. Medaljen tildeles som personlig ejendom.


§ 4. Ansøgning om tildeling af medalje indgives til relevant ressortmyndighed vedlagt relevant dokumentation.


Stk. 2. Kriterier for tildeling:


1) Indsatsen skal have fundet sted i perioden 1948-2009 i konflikt- og katastrofeområder uden for Kongeriget Danmarks grænser. Konflikt- og katastrofeområderne er sammenfaldende med de områder, som står opført på Monumentet over Danmarks internationale indsats efter 1948.


2) Indsatsen skal have haft en varighed på mindst 30 dage. I beregningen af den faktiske tjenestetid kan transporttiden til udsendelsesstedet normalt medregnes.


3) I forbindelse med tildeling af Forsvarets medalje for faldne eller sårede kan varighedskravet i pkt. 2 fraviges.


§ 5. Medaljen kan tildeles posthumt efter ansøgning fra efterladte.


§ 6. Nærværende bestemmelse træder i kraft den 1. september 2015 og gælder alene for den indsats, der er ydet i perioden 1948-2009.


Forsvarsministeriet, den 1. september 2015

Medalje for International Tjeneste 1948-2009

Hjemmeværnet


I hjemmeværnet tildeles personel der har forrettet frivillig tjeneste et vist antal år et såkaldt anciennitet tegn.

Ved ”tjeneste” forstås at man har været medlem af hjemmeværnet – der er ikke noget krav om at man på nogen måde skal have været aktiv i den pågældende periode.

HJV 10 ÅR

Anciennitet tegn for 10 års medlemskab

HJV 20 ÅR

Anciennitet tegn for 20 års medlemskab

HJV 25 ÅR

Anciennitet tegn for 25 års medlemskab

De Blå Baretter


Nobels Fredspris medaljer

Den 10/12 1988 blev "United Nations Peace-Keeping Forces" tildelt Nobels fredspris for 1988 af den Norske Nobelkomité.

Efterfølgende har en del forskellige Lande og Organasitioner ønsket at markerer dette ved at indstifte forskellige medaljer og hæderstegn.

Normalt var kravet for at erhverve en af disse medaljer at man har forrettet UN tjeneste før 1988 og modtaget en UN missions medalje for dette - Kun i Danmark er det muligt at erhverve "De Blå Baretters Fredsprismedalje" for alt UN tjeneste, så både tjeneste før 1988 og efter 1988 tæller!

I Danmark markeres UN tjeneste før 1988 med en lille sølv olivengren på ordensbåndet.

FN tjeneste før 1988

UN tjeneste før 1988, monteres på ordensbåndet

Nobels Fredspris medalje

Nobels Fredspris medaljer

De Danske Forsvarsbrødre


De Danske forsvarsbrødre, - en ”fælles” soldater forening for personel fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet samt Civilforsvaret – ja selv kvinder kan nu optages som medlem og blive forsvars-"broder"…

Medlemsemblem - De Danske Forsvarsbrødre

Medlemsemblem - De Danske Forsvarsbrødre

DF 10 ÅR

Anciennitet tegn for 10 års medlemskab af De Danske Forsvarsbrødre

100 ÅRS JUBILÆUM

Mindes medalje fra 100 års jubilæumet i Samvirksomheden den 15 juli 2005

125 ÅRS JUBILÆUM

Mindes medalje fra 125 års jubilæumet i 10 Kreds 2006

Mindes medalje for 150 års jubilæum for krigen i 1864

De Danske Soldaterforeninger


Her er vist forskellige uofficielle medaljer som alle har det til fælles at de ikke må anlægges på Forsvarets uniformer.

De fleste Danske Soldater Foreninger har forskellige Hæderstegn og Medaljer.


Danske Soldaterforeningers Landsråd - 75 års Erindrings medalje

Danske Soldaterforeningers Landsråd - 75 års Erindrings medalje

Minde medalje fra nedlæggelsen af Nørrejyske Artilleriregiment 31 okt. 2000

Minde medalje fra nedlæggelsen af Nørrejyske Artilleriregiment 31 okt. 2000

Medalje fra Soldaterforeningen ved Prinsens Livregiment

Medalje fra Soldaterforeningen ved Prinsens Livregiment

10 års tegn

Danske Dragoforeningers

Sammenslutning

25 års tegn

Danske Dragoforeningers

Sammenslutning

50 års mindesmedalje fra DANCON UNFICYP

25 års

mindesmedalje fra UNGCI

50 års mindesmedalje fra DANCON UNFICYP

25 års

mindesmedalje fra DANCON UNPROFOR