Cirkulære om tildeling af Hæderstegnet for god tjeneste ved flyvevåbnet


§ 1. Hæderstegnet skal kaldes Hæderstegnet for god tjeneste ved flyvevåbnet og præget i sølv fremstille på den ene side: den kongelige stifter, Hans Majestæt Kong Frederik den IX’s kronede navnetræk med omskrift: den 11. marts 1953, samt FOR GOD TJENESTE, og på den anden side: en egekrans med indskrift: FORTJENT.

Stk. 2. Enhver, der erholder hæderstegnet tildelt, og som er uniformeret, bærer hæderstegnet som angivet i det til enhver tid gældende uniformsreglement. Det bæres i rødt bånd med hvid stribe, og det er tilladt også at bære det til civil påklædning. Til denne påklædning bør hæderstegnet bæres ved højtidelige lejligheder.


§ 2. Tildelingen af hæderstegnet sker ved kongelig resolution efter Forsvarsministeriets indstilling og foregår årligt den 11. marts. Det samme gælder tildeling af det i § 3, stk. 2, nævnte egeblad af guld.


§ 3. Adgang til at erholde hæderstegnet tildelt har enhver mand eller kvinde, der er ansat i flyvevåbnet og som har forrettet i alt 25 års tjeneste ved forsvaret, når han eller hun i øvrigt opfylder de i det følgende anførte betingelser.

Stk. 2. Ved i alt 40 års god tjeneste ved forsvaret, jf. § 4, tildeles et egeblad af guld, der påhæftes hæderstegnets bånd. Dette gælder dog ikke for personer, der kan tildeles Fortjenstmedaljen i Sølv.


§ 4. For at kunne erholde hæderstegnet tildelt må den pågældende af sine foresatte være kendt som en brav mand eller kvinde, der ved troskab, duelighed, flid og i øvrigt god opførsel i tjenesten samt ved ulastelig vandel i sit private liv har gjort sig værdig til at bære et offentligt vidnesbyrd for god tjeneste ved forsvaret.


§ 5. Den, hvem hæderstegnet er tildelt, beholder det til sin død, medmindre den pågældende for utilbørligt forhold afskediges af tjenesten uden pension eller gør sig skyldig i en sådan brøde eller viser et sådant forhold, som ville have udelukket den pågældende fra at få hæderstegnet tildelt. I så tilfælde vil det være at tilbagelevere.

Stk. 2. Når nogen, hvem hæderstegnet er tildelt, afgår ved døden, indsendes det ham tildelte hæderstegn til Forsvarets Personeltjeneste.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder i givet fald også et tildelt egeblad af guld.


§ 6. Skulle forsvarets myndigheder få kundskab om, at nogen, hvem hæderstegnet er tildelt, skulle udvise et forhold, der kunne gøre den pågældende uværdig til at beholde dette udmærkelsestegn, skal der straks afgives indberetning herom til ministeriet.


§ 7. I øvrigt overdrages de nærmere forhold vedrørende denne sag til Forsvarsministeriet.


§ 8. Indstillinger om tildeling af hæderstegnet indsendes til Forsvarsministeriet i sidste halvdel af januar.


§ 9. Cirkulæret træder i kraft den 1/10 2005.


Stk. 2. Samtidig ophæves Kundgørelse for Forsvaret B. 4-11 af 1/7 1989.


P.M.V. E.B., den 8. november 2005

Peter Wass

 Hæderstegn for god tjeneste ved Flyvevåbnet

Hæderstegnet for god tjeneste ved flyvevåbnet

 Hæderstegn for god tjeneste ved Flyvevåbnet

Hæderstegnet for god tjeneste ved flyvevåbnet


Forside af medaljen

 Hæderstegn for god tjeneste ved Flyvevåbnet

Hæderstegnet for god tjeneste ved flyvevåbnet


Bagside af medaljen


Cirkulære om tildeling af Forsvarets Medalje for International Tjeneste

(godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 11. juni 2011)


§ 1. Forsvarets Medalje for International Tjeneste tildeles militært og civilt personel forsvaret, der har ydet en fortjent international indsats.


Stk. 2. Medaljen kan tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der har ydet en særlig fortjent international indsats.


Stk. 3. Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen.


§ 2. Medaljen præges i sølv og bærer på aversen statsvåbenets tre kronede løver ledsaget af ni hjerter udfyldende hele aversens flade. På reversen indgraveres sted og årstal indskrevet i en krans af egeløv.


Stk. 2. Til medaljen hører et rødt krydsbånd med varierende antal smalle eller brede hvide striber, der fastsættes i forbindelse med beslutningen om udsendelse af personel til interna-tional tjeneste. Medaljens krydsbånd placeres på venstre side af brystet i overensstemmelse med det til enhver tid gældende reglement for bæring af dekorationer.


Stk. 3. Ved gentagen tildeling forholdes således, at 2. gang påhæftes medaljens krydsbånd et 2-tal i arabertal, 3. gang påhæftes medaljens krydsbånd et 3-tal i arabertal og så fremdeles. På medaljens rand indgraveres sted og årstal.


§ 3. Medaljen tildeles som personlig ejendom.


§ 4. I øvrigt fastsættes de nærmere forhold af Forsvarskommandoen.


§ 5. Nærværende bestemmelse træder i kraft den 1/1 2010 og gælder for den indsats, der er ydet efter dette tidspunkt.


Forsvarsministeriet, den 1. juli 2010

Forsvarets Medalje for International Tjeneste - Afghanistan

Forsvarets Medalje for International Tjeneste - Afghanistan

Forsvarets Medalje for International Tjeneste - Afghanistan

Forsvarets Medalje for International Tjeneste - Afghanistan


Forside af medaljen

Forsvarets Medalje for International Tjeneste - Afghanistan

Forsvarets Medalje for International Tjeneste - Afghanistan


Bagside af medaljen

Cirkulære om tildeling af Medalje for International Tjeneste 1948-2009

(godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 4. maj 2015)


§ 1. Medalje for International Tjeneste 1948-2009 tildeles danske militære og civile personer, der har ydet en fortjenstfuld international indsats for Danmark i perioden 1948-2009.


Stk. 2. Medaljen kan tillige tildeles udlændinge, som har ydet en særlig fortjenstfuld international indsats for Danmark i samme periode.


Stk. 3. Tidligere udsendte, jf. stk. 1 og 2, tildeles én medalje for deres samlede indsats i perioden.


Stk. 4. For tidligere udsendte for Forsvarsministeriets ressort foretages tildeling af medaljen af forsvarschefen, som tillige udformer det til medaljen hørende patent.


§ 2. Medaljen præges i forsølvet messing og bærer på aversen statsvåbenets tre kronede løver ledsaget af ni hjerter udfyldende hele aversens flade. På reversen indgraveres ”Udsendt for Danmark 1948-2009” indskrevet i en krans af egeløv.


Stk. 2. Til medaljen hører et rødt krydsbånd med tre brede hvide striber. Medaljens krydsbånd placeres på venstre side af brystet i overensstemmelse med det til enhver tid gældende reglement for bæring af dekorationer.


§ 3. Medaljen tildeles som personlig ejendom.


§ 4. Ansøgning om tildeling af medalje indgives til relevant ressortmyndighed vedlagt relevant dokumentation.


Stk. 2. Kriterier for tildeling:


1) Indsatsen skal have fundet sted i perioden 1948-2009 i konflikt- og katastrofeområder uden for Kongeriget Danmarks grænser. Konflikt- og katastrofeområderne er sammenfaldende med de områder, som står opført på Monumentet over Danmarks internationale indsats efter 1948.


2) Indsatsen skal have haft en varighed på mindst 30 dage. I beregningen af den faktiske tjenestetid kan transporttiden til udsendelsesstedet normalt medregnes.


3) I forbindelse med tildeling af Forsvarets medalje for faldne eller sårede kan varighedskravet i pkt. 2 fraviges.


§ 5. Medaljen kan tildeles posthumt efter ansøgning fra efterladte.


§ 6. Nærværende bestemmelse træder i kraft den 1. september 2015 og gælder alene for den indsats, der er ydet i perioden 1948-2009.


Forsvarsministeriet, den 1. september 2015

Medalje for International Tjeneste 1948-2009

Medalje for International Tjeneste 1948-2009


Forside af medaljen

Medalje for International Tjeneste 1948-2009


Bagside af medaljen

Cirkulære om tildeling af Hjemmeværnets anciennitetstegn

(godkendt af Dronningen den 25. september 2008)


§1.Personer, som har forrettet i alt 25, 40, 50 eller 60 års frivillig tjeneste i hjemmeværnet, tildeles hjemmeværnets anciennitetstegn.

Stk.2.Tildelingen foretages af hjemmeværnsledelsen.


§2.Tegnet er ovalt og præges i sølv. Aversen er præget med en egekrans, der indrammer en økse og en maskinpistol i krydsopstilling samt en hånd holdende en fakkel med flamme og over denne en kongekrone. Reversen er præget med indskriften: ”FOR FRIVILLIG TJENESTE I HJEMMEVÆRNET”.


Stk.2.Ved i alt 25 års frivillig tjeneste i hjemmeværnet bæres tegnet i mellemgrønt krydsbånd med mørkeblå og lyseblå kantstriber adskilt med hvide skillestriber.


Stk.3.Ved i alt 40 års frivillig tjeneste i hjemmeværnet bæres tegnet i samme bånd, men påhæftet et egeblad af sølv.


Stk.4.Ved i alt 50 års frivillig tjeneste i hjemmeværnet bæres tegnet i samme bånd, men påhæftet et egeblad af guld.


Stk.5.Ved i alt 60 års frivillig tjeneste i hjemmeværnet bæres tegnet i samme bånd, men påhæftet to egeblade af guld.


§3.Anciennitetstegnet tilbageleveres ved tildeling af tegnet for højere anciennitet, jf. §2, stk.3-5, eller ved modtagerens død.


§4.Cirkulæret træder i kraft den 1/4 2009. KFF B. 4-20 ophæves den 31/3 2009.


Forsvarsministeriet, den 12. juni 2009

Pernille Reuter Eriksen

HJV 10 ÅR

Anciennitet tegn for 10 års medlemskab

HJV 20 ÅR

Anciennitet tegn for 20 års medlemskab

HJV 25 ÅR

Anciennitet tegn for 25 års medlemskab

HJV 25 ÅR

Anciennitet tegn for 25 års medlemskab


Forside af medaljen

HJV 25 ÅR

Anciennitet tegn for 25 års medlemskab


Bagside af medaljen

Cirkulære om tildeling af Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats


Kapitel 1

Indstiftelse og udformning


§ 1.Hendes Majestæt Dronningen har den 7. januar 2022 meddelt generel tilladelse til, at modtagere af Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats vil kunne bære denne uden ansøgning derom fra den enkelte (approbation). Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats kan tildeles danskere såvel som udlændinge, der under vanskelige omstændigheder har ydet en særlig indsats.

Stk. 2. Tildeling af medaljen foretages af forsvarsministeren.


§ 2.Medaljen præges i bronze og bærer på aversen kongekronen i den udformning, der anvendes af Forsvarsministeriet, og langs medaljemøntens rand indskriften »FORSVARSMINISTEREN«. På reversen indgraveres sted eller begivenhed og årstal indskrevet i en krans af egeløv.

Stk. 2. Til medaljen hører et hvidt krydsbånd med en bred rød midterstribe med en tynd hvid stribe i midten samt to smalle røde kantstriber. Medaljens krydsbånd placeres på venstre side af brystet i overensstemmelse med det til enhver tid gældende reglement for bæring af dekorationer.

Stk. 3. Ved gentagen tildeling forholdes således, at 2. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i sølv, og 3. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i guld. På medaljens rand indgraveres sted eller begivenhed og årstal.


§ 3.Til medaljen medfølger et patent med motivation.


Kapitel 2

Tildeling


§ 4.Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats uddeles af forsvarsministeren og kan ikke ansøges.


§ 5.Medaljen tildeles som personlig ejendom.


§ 6.Ved tildeling af Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats kan anden dekoration indeholdende tilsvarende eller næsten tilsvarende motivation normalt ikke tildeles.

Stk. 2. Ved tildeling af anden, herunder udenlandsk eller international, dekoration, kan Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats normalt ikke tildeles med tilsvarende eller næsten tilsvarende motivation.


Kapitel 3

Ikrafttrædelse


§ 7.Cirkulæret træder i kraft den 1. juli 2022 og gælder for en indsats, der er ydet efter 1. januar 2019.


Forsvarsministeriet, den 1. juli 2022

P.M.V.
E.B.
Jan Graugaard Kristensen

Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats

Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats

Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats

Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats


Forside af medaljen

Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats

Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats


Bagside af medaljen

De Blå Baretter


Nobels Fredspris medaljer

Den 10/12 1988 blev "United Nations Peace-Keeping Forces" tildelt Nobels fredspris for 1988 af den Norske Nobelkomité.

Efterfølgende har en del forskellige Lande og Organasitioner ønsket at markerer dette ved at indstifte forskellige medaljer og hæderstegn.

Normalt var kravet for at erhverve en af disse medaljer at man har forrettet UN tjeneste før 1988 og modtaget en UN missions medalje for dette - Kun i Danmark er det muligt at erhverve "De Blå Baretters Fredsprismedalje" for alt UN tjeneste, så både tjeneste før 1988 og efter 1988 tæller!

I Danmark markeres UN tjeneste før 1988 med en lille sølv olivengren på ordensbåndet.

Nobels Fredspris medalje

Nobels Fredspris medaljer

FN tjeneste før 1988

UN tjeneste før 1988, monteres på ordensbåndet

Nobels Fredspris medalje

Nobels Fredspris medaljer


Forside af medaljen

Nobels Fredspris medalje

Nobels Fredspris medaljer


Bagside af medaljen

De Danske Forsvarsbrødre


De Danske forsvarsbrødre, - en ”fælles” soldater forening for personel fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet samt Civilforsvaret – ja selv kvinder kan nu optages som medlem og blive forsvars-"broder"…

DF 10 ÅR

Anciennitet tegn for 10 års medlemskab af De Danske Forsvarsbrødre

100 ÅRS JUBILÆUM

Mindes medalje fra 100 års jubilæumet i Samvirksomheden den 15 juli 2005

Mindes medalje for 150 års jubilæum for krigen i 1864

Mindes medalje for 150 års jubilæum for krigen i 1864


125 ÅRS JUBILÆUM

Mindes medalje fra 125 års jubilæumet i 10 Kreds 2006

DF 10 ÅR

Anciennitet tegn for 10 års medlemskab af De Danske Forsvarsbrødre


Forside af medalje

100 ÅRS JUBILÆUM

Mindes medalje fra 100 års jubilæumet i Samvirksomheden den 15 juli 2005


Forside af medaljen

Mindes medalje for 150 års jubilæum for krigen i 1864

Mindes medalje for 150 års jubilæum for krigen i 1864


Forside af medaljen

125 ÅRS JUBILÆUM

Mindes medalje fra 125 års jubilæumet i 10 Kreds 2006


Forside af medaljen

DF 10 ÅR

Anciennitet tegn for 10 års medlemskab af De Danske Forsvarsbrødre


Bagside af medalje

100 ÅRS JUBILÆUM

Mindes medalje fra 100 års jubilæumet i Samvirksomheden den 15 juli 2005


Bagside af medaljen

Mindes medalje for 150 års jubilæum for krigen i 1864

Mindes medalje for 150 års jubilæum for krigen i 1864


Bagside af medaljen

125 ÅRS JUBILÆUM

Mindes medalje fra 125 års jubilæumet i 10 Kreds 2006


Bagside af medaljen

Medlemsemblem - De Danske Forsvarsbrødre

Medlemsemblem - De Danske Forsvarsbrødre

Medlemsemblem - De Danske Forsvarsbrødre

Medlemsemblem - De Danske Forsvarsbrødre

De Danske Soldaterforeninger


Her er vist forskellige uofficielle medaljer som alle har det til fælles at de ikke må anlægges på Forsvarets uniformer.

De fleste Danske Soldater Foreninger har forskellige Hæderstegn og Medaljer.


Danske Soldaterforeningers Landsråd - 75 års Erindrings medalje

Danske Soldaterforeningers Landsråd - 75 års Erindrings medalje

10 års tegn Danske Dragoforeningers Sammenslutning

10 års tegn

Danske Dragoforeningers

Sammenslutning

Minde medalje fra nedlæggelsen af Nørrejyske Artilleriregiment 31 okt. 2000

Minde medalje fra nedlæggelsen af Nørrejyske Artilleriregiment 31 okt. 2000

25 års tegn Danske Dragoforeningers Sammenslutning

25 års tegn

Danske Dragoforeningers

Sammenslutning

Medalje fra Soldaterforeningen ved Prinsens Livregiment

Medalje fra Soldaterforeningen ved Prinsens Livregiment

40 Års tegn Danske Dragonforeningers Sammenslutning

40 års tegn

Danske Dragoforeningers

Sammenslutning

De Blå Baretter / Danmarks Veteraner


Her er vist forskellige uofficielle jubilæumsmedaljer som alle har det til fælles at de ikke må anlægges på Forsvarets uniformer.

50 års mindesmedalje fra DANCON UNFICYP

50 års mindesmedalje fra DANCON UNFICYP

25 års mindesmedalje fra DANCON UNPROFOR

25 års mindesmedalje fra

DANCON UNPROFOR

25 års mindesmedalje fra UNGCI

25 års mindesmedalje fra UNGCI

75 års mindesmedalje fra Nordiske Peacekeepers 24. Oktober 1945 - 2020

75 års mindesmedalje fra Nordiske Peacekeepers

24. Oktober 1945 - 2020

50 års mindesmedalje fra DANCON UNFICYP

50 års mindesmedalje fra DANCON UNFICYP


Forside af medaljen

25 års mindesmedalje fra DANCON UNPROFOR

25 års mindesmedalje fra DANCON UNPROFOR


Forside af medaljen

25 års mindesmedalje fra UNGCI

25 års mindesmedalje fra UNGCI


Forside af medaljen

75 års mindesmedalje fra Nordiske Peacekeepers 24. Oktober 1945 - 2020

75 års mindesmedalje fra Nordiske Peacekeepers

24. Oktober 1945 - 2020


Forside af medaljen

50 års mindesmedalje fra DANCON UNFICYP

50 års mindesmedalje fra DANCON UNFICYP


Bagside af medaljen

25 års mindesmedalje fra DANCON UNPROFOR

25 års mindesmedalje fra DANCON UNPROFOR


Bagside af medaljen

25 års mindesmedalje fra UNGCI

25 års mindesmedalje fra

UNGCI


Bagside af medaljen

75 års mindesmedalje fra Nordiske Peacekeepers 24. Oktober 1945 - 2020

75 års mindesmedalje fra Nordiske Peacekeepers

24. Oktober 1945 - 2020


Bagside af medaljen

Miniature medaljer fra ”De Blå Baretter”

Disse medaljer anvendes til galla uniform/påklædning.


 • 50 års mindesmedalje fra DANCON UNFICYP
 • 25 års mindesmedalje fra DANCON UNPROFOR
 • 25 års mindesmedalje fra UNGCI
 • 75 års mindesmedalje fra Nordiske Peacekeepers 24. Oktober 1945 - 2020

Mindes medalje udgivet af Danmarks Veteraner i forbindelse med Danmarks 50. års jubilæum som medlemsland i Europæiske Union EU.

Medaljen er tænk som en jubilæums medalje til det personel der har forrettet tjeneste på en mission i regi af EU, men også som en mere general fejring af 50 års medlemskabet.

EU 50 år

Mindesmedalje for 50 års Dansk medlemskab af Europæiske Union

EU 50 år

Mindesmedalje for 50 års Dansk medlemskab af Europæiske Union


Forside af medalje

EU 50 år

Mindesmedalje for 50 års Dansk medlemskab af Europæiske Union


Bagside af medalje